Today:   Sunday 25 October 2020
www.sadrainsurance.com
Email:info@sadrainsurance.com

About Us

مختصری درباره ما

شرکت بیمه صدرا. یکی از شرکتهای بیمه خصوصی است که در تاریخ ۹۷/۱/۲۰ با شماره ۱۱۹۰۳۹ در اداره مالکیتهای فکری به ثبت رسیده و با اخذ موافقت ریاست امور بیمه ها ، پروانه فعالیت خود را در تاریخ ۹۷/۸/۱۳ از وزارت مالیه اخذ نموده است