امروز:   دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸
www.sadrainsurance.com
Email:info@sadrainsurance.com

بیمه حوادث

 

بیمه حوادث

 

حادثه عبارت از واقعه ناگهانی شدید است که بر اثر یک نیروی خارجی سبب جراحت یا آسیب بدنی اشخاص می شود.

بیمه حوادث در گروه بیمه های اشخاص قرار دارد.موضوع بیمه حوادث جبران غرامت در صورت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم(کلی و جرئی) شخص بیمه شده بر اثر حوادث  می باشد.در بیمه حوادث سرمایه بیمه مربوط به فوت و نقص عضو یا از کار افتادگی به طور مقطوع تعیین میشود و در صورت تحقق خطز یا حادثه مشمول بیمه سرمایه مذکور قابل پرداخت می باشد.

در بیمه حوادث بیمه گذار در مقابل پرداخت حق بیمه، خود یا سازمان خود را در مقابل کلیه خطرات ناشی از حوادث مختلف که باعث فوت و نقص عضو دائم اعم از جزئی و کلی و...می شود؛ تحت پوشش قرار می دهد.در این نوع بیمه نامه پوشش خطرهای ناشی از حوادث در تمام اوقات ساعت شبانه روز و در هر مکان در طول مدت قرار داد می باشد و تمام خطرهای شغلی ،حرفه ای ورزشی ،تحصیلی، ماموریت مسافرت و ... را در برمی گیرد.

 

انواع بیمه نامه های حوادث

1-بیمه حوادث گروهی

2- بیمه حوادث انفرادی

 

1-بیمه حوادث گروهی:

این نوع بیمه نامه برای تعداد بیش از 10 نفر صادر می گردد و شرایط آن بستگی به نیاز بیمه گذار دارد. در این نوع بیمه نامه شرکت ها ،وزارت خانه ها ،اداره جات و.... می توانند کارمندان خویش را تحت پوشش بیمه قرار داده از خدمات آن استفاده نمایند.

 

2-بیمه حوادث انفرادی:

در این نوع بیمه نامه فرد خود را در برابر حوادث شغلی و غیر شغلی و یا خطرهای دیگر در تمام اوقات برای مدت 1 سال تحت پوشش قرار می دهد.حق بیمه در بیمه نامه های انفرادی بر اساس شغل افراد و میزان سرمایه و تعهدات تحت پوشش تعیین می گردد.