امروز:   دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸
www.sadrainsurance.com
Email:info@sadrainsurance.com

مراکز پرداخت خسارت

درحال حاضر تنها دفتر مرکزی بیمه صدرا واقع در سرک 17 وزیر اکبر خان پرداخت کننده خسارت های بیمه گذاران محترم می باشد.