امروز:   دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸
www.sadrainsurance.com
Email:info@sadrainsurance.com

راهنمای دریافت خسارت

دریافت خسارت بسته به نوع خسارتی که بیمه گذار دیده است بررسی می شود . به عنوان مثال در حادثه آتش سوزی فرد موظف است سریعا شرکت بیمه را در جریان آتش سوزی قرار داده و میزان خسارت کارشناسی گردد.و به همین منوال در صورت بروز خسارت در بخش های دگر نیز فرد موظف است ظرف مدت معینی خسارت وارده را اعلام نموده و اسناد و مدارک را ارائه کند و در صورت اثبات مدعی خسارت وارده را که وابسته به میزان تعهد بیمه گر دارد دریافت نماید.