امروز:   دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
www.sadrainsurance.com
Email:info@sadrainsurance.com

تاریخچه

 بیمه صدرا

شرکت بیمه صدرا یکی از شرکت‌های بیمه خصوصی است که در تاریخ ۹۷/۱/۲۰ با شماره ۱۱۹۰۳۹ در اداره مالکیتهای فکری به ثبت رسیده و با اخذ موافقت ریاست امور بیمه‌ها ، پروانه فعالیت خود را در تاریخ ۹۷/۸/۱۳ از وزارت مالیه اخذ نموده است.