امروز:   جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸
www.sadrainsurance.com
Email:info@sadrainsurance.com

مختصری درباره ما

مختصری درباره ما

شرکت بیمه صدرا. یکی از شرکتهای بیمه خصوصی است که در تاریخ ۹۷/۱/۲۰ با شماره ۱۱۹۰۳۹ در اداره مالکیتهای فکری به ثبت رسیده و با اخذ موافقت ریاست امور بیمه ها ، پروانه فعالیت خود را در تاریخ ۹۷/۸/۱۳ از وزارت مالیه اخذ نموده است